O sdružení

stanovy | rada | členové

STANOVY SPOLKU „SETKÁNÍ S HUDBOU"


Celé stanovy si můžete také stáhnout zde [pdf, 115kB]


Článek I – všeobecná ustanovení

Občanské sdružení SETKÁNÍ S HUDBOU (dále jen „sdružení“) je dobrovolná organizace založená dle zákona č. 33/2008 Sb., o sdružování občanů. Sídlo sdružení je v Přezleticích, Jasmínová 172, 250 73.

Článek II – činnost a cíle

 • Cílem sdružení je pěstování hudebního umění napříč žánry, jeho neustálé zpřístupňování odborné i neodborné veřejnosti, poznávání a rozvoj kulturních souvislostí obecně a pěstování vzájemných kontaktů v kulturním světě.
 • Hlavní prostředky a nástroje, jimiž se spolek snaží těchto cílů dosáhnout, jsou tyto:
  a) pořádání a organizace hudebních kurzů, dílen, seminářů, odborných přednášek, koncertů, festivalů, přehlídek a jiných podobných akcí pro členy spolku jakož i veřejnost,
  b) spolek působí na území ČR a může spolupracovat se zahraničními subjekty obdobného zaměření,
  c) činnost spolku je nevýdělečná.
 • Vedlejšími prostředky a nástroji, jimiž se spolek snaží dosáhnout svých cílů, je vydáváním a šířením periodických i neperiodických publikací, hudebnin a audiovizuálních nosičů souvisejících bezprostředně s činností sdužení.

Článek III – členství

 • SETKÁNÍ S HUDBOU sdružuje interprety, autory, hudební vědce, pedagogy, publicisty, dramaturgy, producenty, režiséry a jiné tvůrce, dále vydavatele, nakladatele a organizátory kulturních akcí a jiné příznivce hudebního umění z řad veřejnosti.
 • Řádným členem spolku se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18ti let a způsobilá právních úkonů, dále jakákoli právnická osoba s výjimkou těch, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz a těch, které vstoupily do likvidace.
 • Čestným členem se může stát význačná osobnost veřejného kulturního života, která byla navržena kterýmkoli z členů spolku a schválena valnou hromadou.
 • Členem se nemůže stát osoba (ať už fyzická nebo právnická), jejíž veřejně projevované názory naplňují obecné chápání slova „extremismus“; vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.
 • Přijímací řízení se děje na základě písemně podané a vlastnoručně podepsané přihlášky zaslané nebo osobně doručené radě spolku.
 • Členství schvaluje rada spolku prostou většinou hlasů.
 • Členství vzniká okamžikem odeslání písemného vyjádření rady žadateli.
 • Členství zaniká:
  a) ukončením činnosti resp. zánikem spolku,
  b) úmrtím fyzické osoby, která je členem,
  c) zánikem právnické osoby, která je členem,
  d) vystoupením člena; každý člen může ukončit své členství bez udání důvodu na základě písemné a vlastnoručně podepsané žádosti zaslané nebo osobně doručené radě, přičemž členství fakticky zaniká okamžikem převzetí této žádosti radou,
  e) vyloučením člena; člen může být vyloučen prostou většinou hlasů rady pro hrubé nebo opakované porušení stanov nebo dobrého jména a pověsti spolku.

Článek IV – práva a povinnosti členů

 • Každý člen spolku je oprávněn aktivně se podílet na činnosti spolku, podávat podněty a návrhy k aktivitám spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a účastnit se valných hromad a užívat výhod s členstvím spojených.
 • Každý člen je oprávněn volit a být volen do orgánů spolku; v případě členů – právnických osob jedná za tyto statutární orgán nebo jiná pověřená osoba.
 • Každý člen je povinen dbát o dobré jméno spolku, dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy a pečovat podle svých možností o rozkvět spolku a uskutečňování jeho cílů.
 • Každý člen je povinen platit řádně členské příspěvky; minimální výši příspěvků určuje rada a částka je splatná jednou za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31.12. příslušného roku, hotovostně v sídle spolku, složenkou na adresu sídla nebo bezhotovostním převodem na účet spolku. Dojde-li k zániku členství v průběhu kalendářního roku, zaplacený členský příspěvek se nevrací.

Článek V – orgány spolku

 • Orgány spolku jsou valná hromada, rada a kontrolní komise.
 • Valná hromada je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních existenčních otázkách spolku včetně změny stanov a schvalování účetní uzávěrky; valná hromada je tvořena všemi členy, rozhoduje prostou většinou přítomných členů, svolává ji rada nebo se schází z podnětu alespoň poloviny členů; rada je povinna svolat valnou hromadu nejméně jednou ročně, a to písemnou formou klasickou poštou, elektronickou poštou nebo formou veřejné vývěsky.
 • Rada spolku je výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě; rozhoduje o všech uměleckých, organizačních a hospodářských otázkách činnosti spolku, uzavírá a ruší pracovní smlouvy, rozhoduje o pracovně právních otázkách.
 • Rada má minimálně pět a nejvýše devět členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období rady je dvouleté, členové rady mohou být voleni i opakovaně.
 • Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu; členství v radě je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi; předseda rady je zároveň předsedou spolku.
 • Rada je statutárním orgánem spolku, schází se dle potřeby, nejméně však pětkrát za kalendářní rok. Rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Za radu jedná navenek její předseda, v případě jeho nepřítomnost místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou, popř. jiným písemně pověřeným členem rady. Zasedání rady svolává a řídí předseda.
 • Odstoupí-li některý člen rady z funkce v průběhu svého funkčního období, může jej rada nahradit novým členem, který musí být ve funkci potvrzen nejbližší valnou hromadou.
 • Kontrolní komise je tříčlenný orgán zřizovaný valnou hromadou na funkční období dvou kalendářních let; tato komise dohlíží na činnost spolku, je nezávislá na výboru, má právo nahlížet do všech podkladu a dokladů, které má výbor k dispozici, odpovídá se ze své činnosti valné hromadě a připravuje stanoviska pro valnou hromadu ve věcech účetní uzávěrky.
 • Odstoupí-li některý člen kontrolní komise z funkce v průběhu svého funkčního období, může jej kontrolní komise nahradit novým členem, který musí být ve funkci potvrzen nejbližší valnou hromadou.

Článek VI – hospodaření spolku

 • Zdrojem příjmů spolku jsou:
  a) členské příspěvky,
  b) sponzorské dary a příspěvky, dotace, granty, dary z dědictví a odkazů apod.,
  c) příležitostné příjmy z akcí pořádaných sdružením (např. vstupné),
  d) výnosy z aktivit uvedených v čl. II, odst. 3 těchto stanov.
 • Příjmy spolku slouží výhradně k pokrytí nákladů na činnost spolku; činnost z.s. SETKÁNÍ S HUDBOU je nevýdělečná,
 • Hospodaření sdružení řídí rada a kontroluje kontrolní komise; rada může výkonem agendy spojené s hospodařením pověřit další osoby; členství ve sdružení není u těchto osob podmínkou.
 • Členové sdružení neodpovídají svým majetkem za závazky sdružení.

Článek VII – zánik sdružení

 • Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady o jeho rozpuštění nebo o sloučení s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
 • V případě zániku sdružení rozhoduje o jeho majetku valná hromada členů; součástí rozhodnutí o majetku sdružení musí být stanovení způsobu vypořádání závazků a pohledávek sdružení.

Článek IX – závěrečná ustanovení

 • Činnost sdružení se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem o sdružování.
 • Občanské sdružení "SETKÁNÍ S HUDBOU" bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 18. 1. 2010 pod č. j. VS/1-1/78 321/10-RRADA SPOLKU „SETKÁNÍ S HUDBOU" PRO SEZÓNU 2012/2013

Rada o.s. Setkání s hudbou pracuje ve složení:
 1. Petr Hanzlík,předseda
 2. Táňa Klánská, místopředkyně
 3. Jan Steyer, člen rady
 4. Tomáš Strašil, člen rady
 5. Tomáš Víšek, člen rady


ČLENOVÉ SPOLKU „SETKÁNÍ S HUDBOU"

 1. Karolína Berková - Bubleová, mezzosopranistka
 2. Petr Hanzlík, hudební skladatel, zpěvák a producent
 3. Vít Janata, zvukový mistr a hudební skladatel
 4. Táňa Klánská, dramaturg a pedagog
 5. Lukáš Klánský, klavírista a pedagog
 6. Pavel Kudelásek, houslista a pedagog
 7. Tomáš Strašil, violoncellista a pedagog
 8. Jan Steyer, varhaník, sbormistr a pedagog
 9. Petra Steyerová, lékařka
 10. Tomáš Víšek, klavírista a pedagog
 11. Ivan Vokáč, violoncellista

RADA SPOLKU PRO SEZÓNU 2014/2015:

Petr Hanzlík
Patr Hanzlík, předseda

Táňa Klánská
Táňa Klánská, místopředsedkyně

Jan Steyer, místopředseda
Jan Steyer

Tomáš Strašil
Tomáš Strašil

Tomáš Víšek
Tomáš Víšek

home | aktuálně | archiv | o sdružení | kontakt | partneři | english

------------

(C) 2008 Setkání s hudbou, o.s. | design, layout & code Martin Micka